Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Mudii*

*według redakcji obowiązującej od dnia 05.09.2023 r.

 

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Internetowej platformy handlowej – sklepu internetowego Mudii dostępnego pod adresem internetowym: www.mudii.com
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym: www.mudii.com, prowadzony jest przez Mudii sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 8/12, 01 – 194 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033782, posiadającej NIP: 5214017420, REGON: 525178332, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel.: 780780735 (wysyłka, zwroty, problemy z płatnością), 780780735 (zamówienia telefoniczne), nawiązanie kontaktu możliwe jest też poprzez formularz kontaktowy pod adresem: https://mudii.com/kontakt.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji w Serwisie internetowym przez Klientów i korzystania przez nich z Kont użytkowników w ramach Sklepu internetowego Mudii,
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży poprzez Sklep internetowy Mudii,
  • zasady zawierania Umów sprzedaży poprzez Serwis internetowy z wykorzystaniem usług świadczonych poprzez Sklep Internetowy Mudii,
  • zasady reklamacji, uprawnieniach w przypadku niezgodności Produktów z umową oraz odpowiedzialności Mudii sp. z o.o. w przypadku takiej niezgodności;
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego www.mudii.com w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulamin”.
 6. Mudii sp. z o.o. prowadzi sprzedaż Produktów w postaci kosmetyków, które w świetle ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o składniki mineralne, witaminy, lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Kosmetyki sprzedawane przez Mudii sp. z o.o. nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych i zaleconych do stosowania Klientowi przez lekarza.
 7. Wszystkie fotografie Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy, znaki towarowe) zamieszczone w Serwisie internetowym Mudii są własnością Mudii sp. z o.o. lub zostały użyte przez spółkę za zgodą osób trzecich, posiadających do nich odpowiednie prawa. Zabrania się kopiowania fotografii i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku/kopiowania tekstów zamieszczonych w niniejszym Serwisie internetowym, w tym ich udostępniania w Internecie bez wyraźnej zgody Mudii sp. z o.o. lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich odpowiednie prawa.
 8. Stanowczo zabrania się również podmiotom trzecim pobierania materiałów graficznych (fotografii, grafik, logotypów etc.) z Serwisu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych lub innych komercyjnych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez wyraźnej zgody Mudii sp. z o.o. lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania cywilnego lub karnego zmierzającego ochrony praw i interesu Mudii sp. z o.o. oraz innych osób uprawnionych.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w sposób utrudniający pracę Serwisu internetowego lub uciążliwy dla innych użytkowników, Mudii sp. z o.o. ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności tego Serwisu, w tym Sklepu.
 10. Ogłoszenia, reklamy Mudii sp. z o.o. cenniki i inne informacje o Produktach, zamieszczone  na  stronie Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy (słowne i graficzne), parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

II. Definicje i pojęcia

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej: www.mudii.com, w tym dokonująca nabycia Produktów w Sklepie Internetowym Mudii, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 196 roku (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), a także osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu  w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, ale jednocześnie zawierana przez tę osobę umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego,

Przedsiębiorca –  osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną  korzystająca ze strony internetowej: www.mudii.com, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu  w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą i jednocześnie zawierana przez tę osobę fizyczną umowa ma dla niej charakter zawodowy,

Klient – Konsument, Przedsiębiorca, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu internetowego, w tym dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Mudii,

Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed złożeniem Zamówienia oraz ich zakupem, jak również przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów,

Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady funkcjonowania Serwisu internetowego w tym, w szczególności: zawierania i realizowania Umów sprzedaży oraz umów świadczenia usług drogą elektroniczną dla Sklepu internetowego Mudii, składania reklamacji, dokonywania zwrotów (realizacji prawa odstąpienia od umowy), rozwiązywania sporów, ochrony danych osobowych,

Regulamin Promocji – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego Mudii określający warunki promocji obowiązującej w danym czasie, organizowanej przez Mudii sp. z o.o.,

Regulamin Bonu Podarunkowego – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego Mudii określający warunki nabycia i wykorzystania Bonu Upominkowego dostępnego do nabycia w Sklepie Internetowym,

Regulamin Konkursu – odrębny regulamin dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego Mudii określający warunki organizowanego konkursu dla Klientów, w tym nagrody i warunki uczestnictwa,

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mudii.com, którego częścią jest Sklep internetowy, za pośrednictwem którego Klient może między innymi składać Zamówienia,

Sklep internetowy – portal sprzedażowy w ramach Serwisu internetowego służący Klientom do zapoznania się z ofertą handlową Mudii sp. z o.o. składania Zamówień na Produkty i zawierania Umów sprzedaży,

Produkt –  każdy wyrób, rzecz, towar lub usługa prezentowane oraz oferowane w Sklepie Internetowym będącym częścią Serwisu internetowego,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Mudii sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem  Sklepu internetowego w ramach Serwisu internetowego,

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w przedmiocie zawarcia z Mudii sp. z o.o. Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę oraz cenę zamawianych Produktów,

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Mudii sp. z o.o. skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia,

Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, przekazany Klientowi wraz z Produktem, potwierdzający sprzedaż Produktu,

Newsletter – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektronicznie, którą Klient może zamówić poprzez Serwis internetowy – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Mudii sp. z o.o.  za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Mudii sp. z o.o. cyklicznych treści elektronicznych zawierających informacje o Produktach, usługach, nowościach oraz promocjach w Sklepie Internetowym Mudii,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1025 ze zm.),

Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178),

Polityka Prywatności Mudii – dokument określający szczegółowo zasady przetwarzania danych Klientów, w tym informacje w zakresie stosowania w Serwisie internetowym tzw. plików cookies oraz narzędzi analitycznych,

dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w każdym tygodniu;

 

III. Rejestracja Klienta i konto użytkownika serwisu Internetowego Mudii

 1. Klient może dokonać rejestracji w Serwisie internetowym Mudii poprzez utworzenie Konta użytkownika (co nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia, choć korzystania z określonych promocji czy bonów podarunkowych lub udział w konkursach może być ograniczone do Klientów zarejestrowanych w Serwisie Internetowym i posiadających Konta użytkowania). W powyższym celu należy dokonać rejestracji Konta na stronie internetowej  www.mudii.com zgodnie z informacjami i zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami. Warunkiem koniecznym do założenia konta w Serwisie internetowym jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta konieczne jest uzupełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.
 3. Mudii sp. z o.o. nie weryfikuje czy publikowane opinie pochodzą od Konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli –o ile Mudii sp. z o.o. będzie umożliwiał dostęp do wystawionych przez Konsumentów opinii o produktach;

 

IV. Zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego Mudii

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Sklep internetowy Mudii należy wejść na stronę internetową www.mudii.com, następnie dokonać wyboru Produktów i postępować zgodnie ze wskazaniami, informacjami oraz komunikatami zamieszczonymi na wyżej wymienionej stronie Serwisu internetowego.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, standardami i wymaganiami.
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia to jest do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanego wyboru Produktów, w tym anulowania przygotowywanego Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami zamieszczonymi na stronie Serwisu internetowego.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie internetowym Mudii nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego Mudii wszystkich niezbędnych danych i informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu Zamówienia tj. wybranych przez Klienta Produktów,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług brutto, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów gdy takie zostają naliczone,
  • wybranego sposobu dokonania płatności za Zamówienie,
  • wybranego sposobu dostawy;
 7. Klient przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany do obligatoryjnego dokonania akceptacji treści Regulaminu, podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny za przedmiot Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jest ona jednocześnie warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia i zwarcia Umowy sprzedaży poprzez Serwis Internetowy.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez przesłanie Zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Mudii stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mudii sp. z o.o. Umowy sprzedaży, której treścią są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej e-mail oznaczoną „Potwierdzenie zamówienia”, która potwierdza złożenie Zamówienia. Każde Zamówienie będzie posiadało swój indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie wskazany w treści wymienionej wiadomości email
 10. Umowę traktuje się za zawartą wraz z naciśnięciem przez Klienta przycisku „Zamawiam” i przesłaniem wiadomości elektronicznej email potwierdzającej ten fakt i zawierającej indywidualny numer Zamówienia, o której mowa w pkt 8 powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Mudii sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia jeśli w przeciągu pięciu (5) dni roboczych od jego złożenia Klient nie dokona zapłaty całości ceny za zamawiane Produkty. Za datę uiszczenia zapłaty za Produkty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Mudii sp. z o.o. kwotą należności. W przypadku anulowania Zamówienia przez Mudii sp. z o.o. cena uiszczona w części ulega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 13. Mudii sp. z o.o. prawo do określenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub rodzajowo określonej grupy Produktów objętych jednym zamówieniem, jak również jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia i jego anulowania w przypadku braku Produktów niezależnie od przyczyn z uwagi, na które Produkt jest niedostępny, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną email. W przypadku anulowania Zamówienia przez Mudii sp. z o.o. uiszczona cena ulega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 14. Klient korzystający z Serwisu Internetowego, jest zobowiązany do:
  • korzystania z Serwisu internetowego i jego wszystkich funkcji, w tym formularzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • nieprzekazywania, nieprzesyłania i niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dla dóbr osobistych Mudii sp. z o.o. i osób trzecich oraz praw autorskich oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej,
  • korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  • wprowadzania do Serwisu internetowego danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd lub nienaruszających praw osób trzecich;

 

V. Postanowienia odnoszące się do Klientów będących przedsiębiorcami

 1. Niniejsze postanowienia Regulaminu (postanowienia części V) dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Za Konsumenta uważa się też osobę fizyczną zawierającą  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Zważywszy na wymogi stawiane przez Rozporządzenie Wykonawcze Rady UE 2018/1912 przedsiębiorcy posiadający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski proszeni są o składanie Zamówień i kontakt Mudii sp. z o.o. poprzez następujący adres poczty elektronicznej: [email protected]
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Mudii ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta będącego Przedsiębiorcą sposobu płatności oraz faktu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez Mudii Produktów przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą wszystkie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. Mudii sp. z o.o. w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktów powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi będącemu Przedsiębiorcą oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika, Klient będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Mudii sp. z o.o. z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
 8. Mudii sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Mudii sp. z o.o., a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Mudii sp. z o.o.

 

VI. Mudii Club

 1. Uczestnikiem MUDII CLUB zostaje każdy Klient zakładający konto w sklepie internetowym.
 2. Informujemy, że posiadanie konta oznacza automatyczne członkostwo w MUDII CLUB, uczestnik nie jest natomiast zobowiązany do korzystania z tego Programu lojalnościowego. Posiadanie konta jest związane z uczestnictwem w MUDII CLUB, brak woli uczestnictwa w tym programie oznacza konieczność usunięcia konta. Regulamin MUDII CLUB, w tym szczegółowe zasady naliczania, korzystania i wygaśnięcia punktów oraz zasadny korzystania z rabatów w programie lojalnościowym jest dostępny pod linkiem: https://mudii.com/regulamin-klubu-mudii/
 3. Punkty zbierane przez Klienta w ramach MUDII CLUB są do przypisane do jego Konta i nie mogą zostać przekazane innemu Uczestnikowi.
 4. Lista punktowa określająca przelicznik punktów oraz warunki promocji, rabatów, zniżek, benefitów związanych ze zdobytymi punktami zostały określone w oddzielnym regulaminie Programu MUDII CLUB. 
 5. Program MUDII CLUB nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

 

VII. Ceny i sposoby dokonywania płatności

 1. Ceny Produktów, w tym ceny jednostkowe jeżeli wymóg podania takiej ceny dotyczy danego Produktu, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) ze wskazaniem stawki tego podatku.
 2. Cena może zostać uiszczona przez Klienta:
  • płatnością w systemie Przelewy24,
  • płatnością w systemie PayPal,
  • przelewem tradycyjnym,
  • Dane do przelewu tradycyjnego:

   Mudii sp. z o.o.

   Młynarska 8/12

   01 – 194 Warszawa

   Numer  rachunku bankowego Mudii sp. z o.o. dla przelewów w walucie polskiej:

   82 1050 1490 1000 0090 8225 3510

   Numer rachunku walutowego Mudii sp. z o.o. do przelewu w walucie Euro:

   26 1050 1490 1000 0090 8226 3345

    • także przy odbiorze, w wypadku wybrania sposobu dostawy poprzez przesyłkę za pobraniem;
 3. Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczony do wartości Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy zależna jest od opcji dostawy wybranej przez Klienta przy składaniu Zamówienia spośród tych wymienionych w formularzu, ceny poszczególnych usług przewozowych podane są przy poszczególnych opcjach realizacji dostawy.
 4. Ceny Produktów mogą być indywidualnie dostosowane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji – w takim przypadku Konsument zostanie poinformowany o tym fakcie przy zawieraniu umowy poprzez Sklep Internetowy Mudii.
 5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie również informacja o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie trzydziestu (30) dni przed wprowadzeniem obniżki.
 6. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż trzydzieści (30) dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Postanowienia pkt 5 i 6 powyżej stosuje się do reklamy towaru lub usługi wraz z ceną.

 

VIII. Potwierdzenia Zakupu

 1. W związku z każdym Zamówieniem Klientowi zostanie wystawiony i doręczony Dowód Zakupu. Zawierając Umowę sprzedaży oraz akceptując postanowienia Regulaminu Sklepu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej przez Sklep internetowy Mudii w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania Dowodu Zakupu w formie papierowej. Niezależnie od zdania poprzedzającego, zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej nie wyłącza zarówno prawa Sklepu do wystawiania jak i prawa Klienta do żądania przesłania Dowodu Zakupu w wersji papierowej.
 3. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania Dowodu Zakupu w wersji papierowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [email protected] niezwłocznie po złożeniu Zamówienia albo wcześniej uzupełniając pole „uwagi” formularza Zamówienia w trakcie jego składania. Sklep zobowiązuje się przekazać Dowód Zakupu w formie papierowej na adres wskazany przez Klienta.
 4. Mudii sp. z o.o. wystawi Dowód Zakupu w momencie wysyłki Zamówienia do Klienta. Mudii sp. z o.o. wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący spełnienie warunków formalnych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, faktury w formie elektronicznej są sporządzane w formacie PDF (Portable Document Format). Każda faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia w formularzu lub przy zakładaniu Konta przez Klienta. Za datę skutecznego doręczenia faktury drogą elektroniczną uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze pocztowym Serwisu internetowego Mudii sp. z o.o..
 5. Mudii sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane przyczynami niezależnymi od spółki, w szczególności jeżeli jest to konsekwencją podania przez Klienta nieprawidłowego/nieistniejącego adresu poczty elektronicznej, utraty dostępu do wskazanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej, uznania przez serwer poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail do której załączona została faktura elektroniczna jako tzw. „spam”, usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna lub, usunięcia podanego w Zamówieniu konta poczty elektronicznej prze Klienta lub administratora serwera albo braku dostępu Klienta do połączenia internetowego. Mudii sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za błędnie wskazane dane Klienta podane przez niego przy składaniu Zamówienia lub rejestracji Konta użytkownika w Serwisie internetowym.

IX. Dostawa i czas realizacji Zamówienia

 1. Dostawa Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, który wpisywany jest przez Klienta do formularza Zamówienia.
 2. Mudii sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby Czas realizacji zamówienia był jak najszybszy i zamówione Produkty trafiły do Klienta w satysfakcjonującym go terminie.  Termin wysłania przez nas Produktów w ramach Zamówienia wynosi od jednego (1) do maksymalnie pięciu (5), a w przypadku trwania promocji do dziesięciu (10) dni roboczych licząc od dnia uiszczenia w całości należności za Zamówienie przez Klienta. Prawie wszystkie Zamówienia Mudii sp. z o.o.. wysyła na przestrzeni dwóch (2) dni roboczych od jego złożenia, choć Mudii sp. z o.o. zastrzega, że w szczególnych przypadkach realizacja Zamówień może się przedłużyć.
 3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką pocztową (za pośrednictwem operatora publicznego) lub za pośrednictwem paczkomatów InPost. Koszty dostawy są zawsze precyzyjnie określone podczas składania zamówienia i widoczne przy składaniu Zamówienia pod zestawieniem wybranych Produktów. Należność uciszana przez Klienta stanowi sumę ceny wszystkich wybranych Produktów, kosztu dostawy oraz ewentualnie kosztów dodatkowych usług wybranych przez Klienta i wymienionych w podsumowaniu Zamówienia.
 4. Przy zakupach o wartości minimum 300 złotych (po uwzględnieniu udzielonych przez Mudii ewentualnych rabatów lub obniżeniu wartości Zamówienia poprzez wykorzystanie Bonu Podarunkowego), koszt wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polski pokrywa Mudii sp. z o.o., co nie dotyczy jednak opcji ,,za pobraniem”. W opcji dostawy i płatności realizowanej ,,za pobraniem” transport przesyłki jest płatny w każdym przypadku niezależnie od wartości Zamówienia.
 5. Mudii sp. z o.o. zastrzega, że Czas realizacji zamówienia zależny jest od rodzaju wybranego przez Klienta sposobu dostawy i dookreślony jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników realizujących dostawę na zlecenie Mudii sp. z o.o..
 6. Udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub Dowodu zakupu wraz z linkiem do niniejszego Regulaminu.

X. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez serwis Internetowy Mudii

 1. Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie  czternastu (14) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w którym mowa w pkt 1 powyżej wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia w którym Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa):
  • dla umowy, w wykonaniu której Mudii sp. z o.o. wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  • dla pozostałych sytuacji (umów) termin liczy się od dnia zawarcia umowy. W przypadku zawarcia poprzez Serwis internetowy umowy dotyczącej świadczenia usług termin na odstąpienie liczy się od dnia zawarcia tej umowy, w tym przypadku odstąpienie nie jest jednak możliwe jeżeli Mudii sp. z o.o. wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, a usługa została zrealizowana w całości przed wyrażeniem przez Klienta woli odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Mudii o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres: [email protected], lub pocztą tradycyjną na adres: Mudii sp. z o.o., Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa.
 4. Klient może skorzystać z przygotowanego przez Mudii sp. z o.o. formularza odstąpienia od umowy (zwrotu) dostępnego na Stronie internetowej Sklepu w części „Dodatkowe Informacje” zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznie.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. do ostatniego dnia terminu, o którym mowa w pkt 1 i 2 włącznie.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w części IX Regulaminu, nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą w rozumieniu zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie (zgodnym z przepisami prawa).
 7. Skutki odstąpienia od umowy:
  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poprzez Sklep, Mudii sp. z o.o. zwraca Klientowi nie będącemu Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie) wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient nie będący Przedsiębiorcą, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Mudii sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotnego otrzymania przedmiotu Umowy sprzedaży lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie) korzystający z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek zwrócić Produkty Mudii sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów na adres Mudii sp. z o.o. przed upływem tego terminu,
  • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi (także nie będącemu Przedsiębiorcą) w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • Jeżeli Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Mudii sp. z o.o., to spółka nie jest zobowiązana do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  • W wypadku odstąpienia Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, czyli koszty przesłania Produktów do Mudii sp. z o.o.,
  • Klient (zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania,
  • Adres, na który dokonywane są zwroty Produktów to: Mudii sp. z o.o. , Młynarska 8/12,01-194 Warszawa (magazyn Mudii sp. z o.o.),
  • W celu usprawnienia procesu zwrotu Produktu Klient powinien dołączyć do zwracanego Produktu numer Zamówienia. W przeciwnym wypadku proces zwrotu środków w związku z odstąpieniem od umowy może ulec wydłużeniu,
  • W sytuacji gdy Mudii sp. z o.o. zaproponował, że sama odbierze towar od Konsumenta, wówczas może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poprzez Sklep internetowy (tj. poza lokalem przedsiębiorstwa Mudii lub na odległość) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym (np. ebooki w formie elektronicznej), za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Mudii sp. z o.o. rozpoczęła świadczenie na żądanie Konsumenta oraz za wyraźną i uprzednią jego zgodą, który to Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Mudii sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Mudii sp. z o.o. przekaże Konsumentowi potwierdzenie zwarcia takiej umowy, utrwalone na papierze lub zgodą Konsumenta, na innym trwałym nośniku. Potwierdzenie obejmuje informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

 

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Mudii, Klient może składać na adres mailowy [email protected] Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez zespół Mudii w terminie do czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
 2. Mudii sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 3. W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z umową, Klient nie będący Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) ma możliwość reklamowania Produktu niezgodnego z umową na podstawie uregulowanej w Rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 4. Mudii sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta nie będącego Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) za sprzedany Produkt, jeżeli wada (niezgodność Produktu z umową) zostanie stwierdzona w okresie dwóch (2) lat od momentu jego wydania. Jednocześnie, przez dwa lata trwania odpowiedzialności Mudii sp. z o.o. istnieje domniemanie, że stwierdzona wada (niezgodność Produktu z umową)  lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może w pierwszej kolejności żądać jego naprawy (jeżeli naprawa jest obiektywnie możliwa odnośnie danego Produktu) lub wymiany. Mudii sp. z o.o. jest uprawniona do dokonania wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Mudii sp. z o.o. może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Mudii sp. z o.o.. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla p Mudii sp. z o.o., może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Mudii sp. z o.o. uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Mudii sp. z o.o. dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Mudii sp. z o.o. został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Mudii sp. z o.o..
 7. Konsument udostępnia Mudii sp. z o.o. Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Mudii sp. z o.o. odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Mudii sp. z o.o. nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art. ust. 6 -9 powyżej lub odmówił doprowadzenia Produktu do takiej zgodności,
  • brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo Mudii sp. z o.o.. próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w niniejszej części Regulaminu,
  • oświadczenia Mudii sp. z o.o. lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10. Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
 11. Mudii sp. z o.o. zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się jednak, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
 14. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Mudii sp. z o.o. na jej koszt. Mudii sp. z o.o. zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Mudii sp. z o.o. dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z niniejszej części XI Regulaminu.
 17. Reklamację w ramach niezgodności towaru z umową powinny być składane na adres poczty elektronicznej: [email protected], lub pocztą tradycyjną na adres: Mudii sp. z o.o., Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa.
 18. Klient w celu złożenia reklamacji może skorzystać z przygotowanego przez Mudii sp. z o.o. formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu Mudii w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznej.
 19. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Mudii sp. z o.o., Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, Klienta na koszt Mudii sp. z o.o., na adres spółki: Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa (magazyn Mudii sp. z o.o.).
 20. Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 21. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: [email protected], lub pocztą tradycyjną na adres: Mudii sp. z o.o., Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa, rozpatrzy każdą reklamację w terminie do czternastu (14) dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpoznana.  Mudii sp. z o.o. poinformuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą pocztową lub poprzez pocztę elektroniczną na adres email wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub rejestracji w Serwisie internetowym.
 22. W przypadku konieczności zwrotu Produktu, Klient powinien przesłać rzecz na adres magazynu Mudii sp. z o.o.: Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa. Koszt przesyłki zostanie zwrócony Klientowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 23. W przypadku gdy w wyniku uzasadnionej reklamacji następuje zwrot Produktu, Sklep zwraca Klientowi nie będącemu Przedsiębiorcą (w znaczeniu zdefiniowanym w Regulaminie i odpowiadającym temu nadanemu w przepisach prawa) pełną kwotę zapłaconą za Produkty oraz koszt ich dostawy.

 

XII. Regulaminy specjalne

 1. Mudii sp. z o.o. może organizować akcje promocyjne dotyczące Produktów z oferty Mudii dostępnych na stronie Sklepu.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z promocji w okresie jej obowiązywania i zgonie z warunkami dotyczącego jej Regulaminu Promocji.
 3. Rabat wynikający z zapisu Klienta do Newslettera obejmuje produkty nieprzecenione i nieobjęte inną promocją lub rabatem aktualnie obowiązującym w Sklepie Mudii.
 4. Rabaty i promocje nie mogą być łączone.
 5. Warunki skorzystania z promocji są każdorazowo określone w odrębnym Regulaminie Promocji zamieszonym na stronie www.mudii.com, w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulaminy Promocji”. Odnośnik jest aktywny jedynie w czasie obowiązywania promocji.
 6. Sklep internetowy może udostępnić Klientom możliwość zakupu Bonów Podarunkowych możliwych do wykorzystania bezterminowo celem nabycia Produktów z asortymentu Mudii sp. z o.o. dostępnych na czas składania Zamówienia poprzez Sklep internetowy Mudii.
 7. W przypadku umożliwienia Klientom nabywania Bonów Podarunkowych, szczegółowy Regulamin Bonu Podarunkowego będzie zamieszonym na stronie www.mudii.com, w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulamin Bonu Podarunkowego”.
 8. W przypadku organizowania przez Mudii sp. z o.o. konkursów, szczegółowy Regulamin Konkursu będzie zamieszonym na stronie www.mudii.com, w części „Dodatkowe Informacje” w zakładce „Regulamin Konkursu”.

 

XIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy wynik postępowania reklamacyjnego nie satysfakcjonuje Konsumenta, ten może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację, postępowanie to jest nieodpłatne co do zasady,
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym, które to postępowanie również jest bezpłatne co do zasady. Szczegółowe zestawienie Sądów widnieje pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  • Nieodpłatnej pomocy i porady ze strony miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
  • Internetowej platformy ODR (internetowe rozstrzyganie sporów) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

 

XIV. Ochrona danych osobowych

 1. Realizując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ RODO ”) Mudii sp. z o.o. informuje:
  • Administratorem danych osobowych jest Mudii sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Młynarska 8/12, 01 – 194 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033782, posiadającej NIP: 5214017420, REGON: 525178332, kapitał zakładowy 100.000,00 zł.
  • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected] lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 2 powyżej.
  • Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
   • w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i realizacji innych umów o świadczenie usług (zarządzanie Serwisem internetowym, rejestracja Konta, obsługa konta, realizacja transakcji i obsługa płatności) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. lit. c) RODO (tj. obowiązek prawny),
   • rozpatrywania składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny), a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych,
   • obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych Produktów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
   • poinformowania Klienta o dostępności Produktu przy wyborze Produktu lub usługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, czynności zmierzające do wykonania umowy),
   • przedstawiania informacji na temat Produktów Mudii, ich oferty, promocji (w szczególności poprzez Newsletter) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing i promowanie własnych Produktów i usług. Przesyłanie informacji i oferty handlowej drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przekazywanie jej takiej informacji handlowej drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego;
   • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   • udzielania odpowiedzi przesłaną wiadomość i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi, a także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda) w zakresie szczególnej kategorii danych,
   • wypełniania obowiązków względem organów administracji podatkowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   • prowadzenia statystyki i badań w tym zakresie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu internetowego umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta,
   • prowadzenia marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych Produktów i usług Administratora, promowania tych Produktów i prezentowania oferty handlowej),
   • usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej, jej organizacji oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie i zorganizowanie działalności;
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności Polityka Prywatności Mudii zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. W postanowieniach odnoszących się do Polityki Prywatności, znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie internetowym tzw. plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

XV. Postanowienia Końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Mudii sp. z o.o., a Klientem, który jest Konsumentem, w przypadku braku rozwiązania polubownego, zostaje poddane Sądom właściwym miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Mudii sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn jeżeli zajdzie taka potrzeba np. wynikających z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu płatności, sposobu realizacji dostaw, czy też zmiany rodzaju asortymentu.
 5. Gdy w Regulaminie jest mowa o zdefiniowanych pojęciach, a w szczególności Produktach w liczbie mnogiej, odnosi się to również do pojedynczego Produktu.
 6. Zmiany i modyfikacje Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, co w szczególności dotyczy Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz realizowanych Umów sprzedaży. Powyższe nie dotyczy umów o charakterze ciągłym gdyby takie były zawierane prze Serwis internetowy – do takich umów stosuje się zmiany Regulaminu od dnia ich wejścia w życie.
Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty