Regulamin promocji z użyciem kodu rabatowego

Regulamin promocji z użyciem kodu rabatowego
w sklepie internetowym MUDII.COM 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji z użyciem kodu rabatowego (zwanej dalej: Promocją) Mudii sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 8/12, 01 – 194 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033782, posiadającej NIP: 5214017420, REGON: 525178332 (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego MUDII.COM.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Mudii sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 8/12, 01 – 194 (KRS: 0001033782) newslettera, czyli informacji o tematyce marketingowej za pośrednictwem komunikacji e-mail i SMS (zgoda na marketing bezpośredni)
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.). 
 • 2. Zasady Promocji
 1. Promocją objęte są wszystkie produkty MUDII oferowane przez Organizatora, z wyłączeniem zestawów próbek, dostępne w sklepie internetowym MUDII.COM
 2. Organizator zastrzega, że w jednym zamówieniu można skorzystać z jednego kodu rabatowego.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi. 
 • 3. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego MUDII.COM.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: MUDII.COM.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie MUDII.COM.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego MUDII.COM. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty