Regulamin akcji „Sample set for free”

Regulamin akcji „Sample set for free”

§ 1. DEFINICJE

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „SAMPLE SET FOR FREE (zwanej dalej: Promocją) MUDII SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS pod nr 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420, w imieniu której działa: Dariusz Charytanowicz – Prezes Zarządu,”, (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mudii.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 1. Czas trwania promocji: od 05.2024r. do 30.05.2024r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Pula Smoothing Sample Set do rozdania to 150 sztuk.
 2. Promocja gwarantuje otrzymanie Smoothing Sample Set za 1 gr.
 3. Rabat będzie naliczał się po wpisaniu kodu: SAMPLESET.
 4. Kod nie łączy się z innymi promocjami.
 5. Kod może być użyty maksymalnie 1 raz przez 1 Klienta (dane: imię, nazwisko, adres email, adres dostawy).
 6. Promocja łączy się z punktami w Klubie MUDII.

§ 3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego mudii.com.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mudii.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie mudii.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego mudii.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty