Polityka prywatności

Polityka Prywatności Mudii*

*redakcja obowiązująca od dnia 05.09.2023 r.

 

§1.Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych jest Mudii sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, adres: ul. Młynarska 8/12, 01 – 194 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033782, posiadającej NIP: 5214017420, REGON: 525178332, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (dalej zwana: „Administratorem”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w niniejszej polityce prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Polityka prywatności będzie zwana dalej „Polityką Prywatności”.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Klient” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Usługi świadczone przez Mudii sp. z o.o. w ramach Serwisu internetowego w tym sprzedaż realizowana poprzez Sklep internetowy prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
 5. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych:
  1. Klientów i potencjalnych klientów Serwisu internetowego i Sklepu internetowego Mudii sp. z o.o.,
  2. osób odwiedzających stronę internetową www.mudii.com, której właścicielem jesteśmy jako jej Administrator;
  3. subskrybentów Newslettera;
 6. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla osób, których dane dotyczą.
 7. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez nas jako ich Administratora pozyskujemy co do zasady bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 9. Obowiązek podania danych osobowych lub brak takiego obowiązku jest także uzależniony od relacji jaką ma osoba, której dane dotyczą z nami jako Administratorem, a także danego procesu w ramach tej relacji.

 

§2. Administrator Danych Osobowych

 1. Mudii sp. z o.o. jest administratorem danych swoich Klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto użytkownika na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer telefonu, adres IP, nazwa uż
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i w celu niezbędnym do złożenia Zamówienia oraz zawarcia, ukształtowania treści umowy (podanie wymaganych danych jest warunkiem jej zawarcia), zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również rozpatrywania reklamacji związanych z umowami, świadczonymi usługami lub działaniem Serwisu internetowego,
  4. w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) Mudii sp. z o.o., a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w tym prowadzenia działań marketingowych,
  5. obsługi zgłoszeń w zakresie działań niepożądanych Produktów,
  6. w celu usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności,
  7. świadczeniem przez Bank na rzecz na jako Administratora usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet,
  8. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Państwa przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych,
  9. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z nami tj. Administratorem danych, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami;
 3. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta Serwisu internetowego.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania (w tym aktualizacji), przeniesienia danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Mudii sp. z o.o. ma prawo udostępniać dane osobowe Klientów oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom publicznym).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Mudii sp. z o.o. nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 11. W przypadku, gdy zapytanie zostało złożone za pośrednictwem portalu Facebook, źródłem danych osobowych jest firma Facebook Inc. z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Dane zostały wówczas pozyskane na podstawie Państwa zgody na udostępnienie przez Facebook danych Administratorowi. Kategorie danych osobowych, które będą w opisanym przypadku przetwarzane przez nas jako Administratora to: dane kontaktowe z profilu na portalu Facebook.
 12. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych w ramach Serwisu internetowego, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a Bankiem.
 13. Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmy Google i Facebook – właściciela narzędzi Google Analytics i Google Ads oraz odpowiednio Facebook Pixel. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Google oraz Facebook aby poznać zasady przetwarzania danych osobowych przez Google oraz Facebook.
 14. W związku z tym, iż Administrator może korzystać z narzędzi Google Analytics, Google Ads oraz Facebook Pixel, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

 

§3. Pliki cookies

 1. Strona internetowa mudii.com używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies.
 3. Cookies sesyjne są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 4. Cookies trwałe są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 5. Wykorzystujemy Cookies własne w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu internetowego,
  2. rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  3. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  4. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
  5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb,
  6. analiz i badań oraz audytów,
  7. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu internetowego korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości naszej strony,
 6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu internetowego wykorzystujemy Cookies zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych,
  • możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:
   • możesz jako użytkownik samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej),
   • możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz,
   • ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu internetowego;

 

§4. Cele przetwarzania

 1. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
  • przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (sprzedaży lub świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
  • naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,
  • archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji,
  • przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje,
  • realizowania obowiązków prawnych nałożonych na Mudii sp. z o.o.,
  • część Twoich danych, takich jak: nazwa użytkownika mogą być widoczne dla innych użytkowników Serwisu internetowego;

 

§5. Formularze

 1. Serwis internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez uż
 2. Serwis internetowy może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Osoba, która wypełni formularz w Serwisie internetowym ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
 4. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie internetowym są przetwarzane w celu składania Zamówień, reklamacji, realizacji prawa do odstąpienia od umowy.

 

§6. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyż Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpoś Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

§7. Subskrypcja na Newsletter

 1. Możemy również jako Administrator przetwarzać dane osobowe subskrybentów Newslettera w celu przesyłania treści na temat naszej działalności, w tym na temat swoich produktów, promocji, konkursów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – które to przepisy pozwalają na to ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Wysyłka Newslettera drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celach marketingowych, na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego wyrażoną poprzez działanie wyraźnie potwierdzające jakim jest pozostawienie adresu poczty elektronicznej e-mail.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, obsługą mailingu, marketingiem, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera lub do zakończenia wydawania Newslettera albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych także w ramach Newslettera osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku chęci otrzymywania Newslettera.


§8. Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:
  • okres przez jaki są świadczone usługi i realizowane umowy,
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów jako Administratora (w tym dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami).
  • okres na jaki została udzielona zgoda,
  • okres przez który przepisy prawa mogą obligować Mudii sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
  • okres aż do momentu gdy zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był nasz uzasadniony interes jako Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (co nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek przetwarzania danych nakłada na nas prawo powszechnie obowiązujące lub gdy przetwarzamy Państwa dane w celu dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed roszczeniami);

 

§9. Odbiorcy danych

 1. Państwa dane mogą zostać przekazane:
  • podmiotom współpracującym z nami oraz naszym kontrahentom jeżeli jest to potrzebne dla realizacji umów,
  • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
  • kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym Mudii sp. z o.o. zleciła np. prowadzenie postępowania,
  • portalom społecznościowym, dostawcom płatności, podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 

§10. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a/ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b/ prawo do sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych,

c/ prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

e/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f/ prawo do przenoszenia danych,

g/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

§11. Informacja o dobrowolności podania danych

 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów i świadczenia usług przez Mudii sp. z o.o. poprzez Serwis internetowy. Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane może być: brak możliwości zawarcia i realizacji umowy lub świadczenia usług Mudii sp. z o.o..
 2. Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 05.09.2023 r.

 

 

Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty