Regulamin

REGULAMIN AKCJI METAMORFOZA II

§ 1. DEFINICJE

 1. Organizatorem promocji pod nazwą METAMORFOZA II” (zwanej dalej: Promocją) MUDII SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS pod nr 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420, w imieniu której działa: Dariusz Charytanowicz – Prezes Zarządu,”, (dalej jako: Organizator).
 2. Organizatorem konkursu jest @mudii_com (dalej, jako Organizator).
 3. Z Organizatorem Konkursu w sprawach związanych z Konkursem lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez profil: @mudii_com oraz @bartekjanusz888.

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 21.02.2024 r. do 06.03.2024 r. do godz. 23:59.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
 2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiada aktywne, publiczne oraz rzeczywiste konto na portalu Instagram.
 4. Wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych oraz wyrazi zgody marketingowe:
  1. na otrzymywanie od MUDII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420;) informacji handlowych i ofert wysyłanych na podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. na otrzymywanie od MUDII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420; informacji reklamowych, co będzie wykonywane przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (połączenia telefoniczne/SMS) oraz automatycznych systemów wywołujących tj. telefonu i komputera, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.) i w tym celu Uczestnik udostępni swój numer telefonu,
  3. na udostępnienie swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail, imienia i numeru telefonu przez MUDII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420; jej partnerom biznesowym w celu otrzymywania od tych partnerów informacji handlowych o nowych ofertach, promocjach, produktach, usługach czy konkursach. Wskazani partnerzy biznesowi: MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865).

 

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W celu uczestniczenia w Konkursie osoba, spełniająca wymagania określone w § 3 powyżej ma obowiązek:
 2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 3. przez cały okres trwania konkursu zachęcamy, by obserwować profil na portalu Instagram @mudii_com oraz @bartekjanusz888.
 4. Osoby chcące wziąć udział w konkursie muszą wypełnić formularz na stronie mudii.com W formularzu:
 5. wstawić zdjęcie swoich włosów,
 6. napisać dlaczego powinno się zostać wybranym do metamorfozy,
 7. uzupełnić pozostałe dane osobowe jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, mail,
 8. dodatkowo można udostępnić post konkursowy.

§ 5. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W czasie trwania Konkursu uczestnicy spełniający warunki określone w § 2 i 3 komentują post konkursowy, odpowiadając na pytanie.
 2. Ponadto, wykluczeniu z Konkursu podlega Uczestnik, który w toku konkursu naruszy prawa osób trzecich, w szczególności poprzez umieszczenie komentarza obraźliwego oraz Uczestnik, którego komentarz zawierać będzie zwroty obelżywe, dyskryminujące lub naruszające prawo w inny sposób.
 3. Z Konkursu automatycznie wykluczeni są członkowie rodziny Organizatora oraz pracownicy i stali współpracownicy Organizatora.
 4. Każdy Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w konkursie poprzez przesłanie Organizatorowi oświadczenia w formie wiadomości prywatnej na profilu @mudii_com oraz @bartekjanusz888.

§ 6. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
  1. 3 osoby wygrają metamorfozę u Bartka Janusza oraz zestaw 3 produktów dopasowany do indywidualnych potrzeb.
  2. W zestawie znajdą się 3 produkty z 3 kategorii (dopasowane do indywidualnych potrzeb):
   1. SZAMPONY: Smoothing Shampoo / Hydrating Shampoo / Purifying Shampoo
   2. ODŻYWKI/MASKI: Smoothing Conditioner / Hydrating Conditioner / Smoothing Mask
   3. SERUM/PEELING: Purifying Peeling / Purifying Scalp Serum / Hydrating Gel Serum
 2. Nagrody przyznawane są trzem Uczestnikom, którzy spełnili wymogi formalne regulaminu oraz przesłali komentarz Uczestnika pod postem konkursowym.
 3. Zwycięzcy zostaną wybrani przez zebraną komisję.
 4. Przed ogłoszeniem wyników, Organizator kontaktuje się z wybranymi zgodnie z ust. 3 i 4 laureatami za pośrednictwem wiadomości prywatnych na portalu Instagram z informacją o wygranej w Konkursie. W terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości laureat powinien przekazać Organizatorowi:
  1. dane teleadresowe niezbędne do wysłania nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny,
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysłania nagrody, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 5. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez laureata zgodnie z ust. 5 powyżej, laureata uznaje się za Uczestnika wykluczonego z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji komisja konkursowa wybiera innego laureata.
 6. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Organizator podejmie jednokrotną próbę wysyłki nagrody. W przypadku braku odbioru nagrody, Organizator nie podejmuje ponownej próby wysyłki nagrody.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 03.2024r na profilu @mudii_com oraz @bartekjanusz888.
 8. 02.2024 Organizator ustali datę metamorfozy, kwestie logistyczne dojazdu do salonu do Warszawy. Dojazd do salonu w Warszawie opłaca Organizator (dojazd tylko z terenu Polski).
 9. Nagrania metamorfoz odbędą się w dogodnym dla zwycięzców terminie, nie później niż do końca maja 2024 roku.
 10. Finalny efekt metamorfozy będzie ustalony z osobami wygranymi tak, aby to one były zadowolone z końcowego efektu. Metamorfoza może dotyczyć pełnej stylizacji, czyli cięcia i/lub koloru w zależności od potrzeby.
 11. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez MUDII SP. Z O. O. w celach marketingowych (przebieg metamorfozy będzie nagrywany).

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody spowodowaną podaniem przez laureata nieprawidłowych danych.
 2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą udostępniane przez MUDII SP. Z O. O. oraz MYBESTPHARM SA.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2024 r. i obowiązuje do momentu ostatecznego zakończenia Konkursu.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. W czasie trwania Konkursu Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.mudii.com.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.

 

 

 

 

 

 

Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty