Regulamin akcji „Zestawy Wizażanek”

REGULAMIN AKCJI ZESTAWY WIZAŻANEK.

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Organizatorem promocji pod nazwą ZESTAWY WIZAŻANEK. (zwanej dalej: Promocją) MUDII SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS pod nr 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420, w imieniu której działa: Dariusz Charytanowicz – Prezes Zarządu,”, (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mudii.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 1. Czas trwania promocji: od 03.02.2024r. od godz. 18:00 do 19.03.2024r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 2. Promocja gwarantuje 65 zł zniżki (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) na zestaw produktów: Hydrating Shampoo oraz Hydrating Conditioner – Hydrating set. Cena zestawu po obniżce 254,80zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy). 68 zł zniżki (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych) na zestaw produktów: Smoothing Shampoo oraz Smothing Mask – Smoothing set. Cena zestawu po obniżce 271,80zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy).
 3. Promocja gwarantuje darmową dostawę przy zakupach powyżej 300 PLN do zamówień na terenie Polski.
 4. Promocja łączy się z punktami w Klubie MUDII.

§ 3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego mudii.com.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mudii.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie mudii.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego mudii.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty