REGULAMIN AKCJI „MUDII Haircare Challenge 1”

REGULAMIN AKCJI MUDII Haircare Challenge.

§ 1. DEFINICJE

 1. Organizatorem akcji pod nazwą MUDII Haircare Challenge (zwanej dalej: Promocją) MUDII SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS pod nr 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420, w imieniu której działa: Dariusz Charytanowicz – Prezes Zarządu,”, (dalej jako: Organizator).
 2. Organizatorem akcji jest @mudii_com (dalej, jako Organizator).
 3. Z Organizatorem akcji w sprawach związanych z akcją lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez profil: @mudii_com.

§ 2. CZAS TRWANIA I ZASADY AKCJI

 1. Czas trwania akcji: 16.05.2024r. od 20.00 do 27.05.2024r. do godz. 23:59.
 2. W akcji uczestniczyć może wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
 3. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W akcji uczestniczyć może wyłącznie osoba fizyczna, która wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych oraz wyrazi zgody marketingowe:
 5. na otrzymywanie od MUDII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420;) informacji handlowych i ofert wysyłanych na podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 6. na otrzymywanie od MUDII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420; informacji reklamowych, co będzie wykonywane przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (połączenia telefoniczne/SMS) oraz automatycznych systemów wywołujących tj. telefonu i komputera, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.) i w tym celu Uczestnik udostępni swój numer telefonu.
 7. W celu uczestniczenia w akcji osoba, spełniająca wymagania określone w 3 powyżej ma obowiązek:
 8. zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 9. przez cały okres trwania akcji zachęcamy, by obserwować profil na portalu Instagram @mudii_com oraz oznaczać udział w akcji #MUDIIHaircareChallenge
 10. Aby otrzymać za darmo zestaw 3 kosmetyków MUDII – Smoothing Mini Set należy spełnić wszystkie poniższe warunki akcji:
 11. Wypełnić formularz akcji. Zgłoszenie odbywa się pośrednictwem strony internetowej mudii.com.
 12. Uczestnik wypełniając formularz będzie zobowiązany do podania następujących danych: imię, nazwisko, numeru telefonu, adres email, adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polski na potrzeby doręczenia kosmetyku, markę przesłanego kosmetyku.
 13. Prawidłowe wypełnienie formularza oraz przesłanie formularza Organizatorowi, jest warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej.
 14. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia na podany w formularzu adres email.
 15. W ciągu dwóch dni od wypełnienia formularza należy odesłać produkt do włosów na adres: Strzelców Bytomskich 8a, 44-109 Gliwice (koszt wysyłki ponosi Uczestnik konkursu). Przesyłkę należy podpisać: MUDII.
 16. Uwaga: Do paczki dodaj kartkę gdzie zapiszesz wszystkie dane, które umieściłaś/umieściłeś w formularzu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, markę kosmetyku, cenę rynkową kosmetyku, który odsyłasz.
 17. Po otrzymaniu przesyłki przez magazyn MUDII, wysyłka Smoothing Mini Set zostanie nadana w ciągu 5 dni roboczych na adres podany w formularzu. Wysyłka zostanie nadana pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów opisanych w Regulaminie.
 18. Minimalna cena rynkowa zwracanego produktu to 79,90 zł.
 19. Produkt może być zużyty lub pełny.
 20. 06.2024 zostanie wysłana ankieta oceniająca produkty vs produkty marek odsyłanych przez klientów. Zalecane jest, aby wypełnić daną ankietę w przeciągu następnych 3 dni roboczych.
 21. Na jedne dane osobowe (imię, nazwisko, adres wysyłki, adres email) można zgłosić tylko jedno zgłoszenie.
 22. Wszelkie zgłoszenia naruszające zasady konkursu będą automatycznie dyskwalifikowane.

§ 3. ROZTRZYGNIĘCIE AKCJI I NAGRODY

 1. W akcji MUDII Hair Challenge przewidziane są następujące nagrody:
 2. Każdy uczestnik spełniający warunki akcji otrzyma Smoothing Mini Set w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki przez magazyn MUDII. Wysyłka zostanie nadana na adres podany w formularzu,
 3. Zachęcamy do aktywności w akcji oraz oznaczania nas hasztagiem # 3 najbardziej aktywnych uczestników akcji otrzyma nagrody w postaci bonów w wysokości 50 zł na następne zakupy.
 4. Przesłane do Organizatora produkty po zakończeniu akcji zostaną zutylizowane bez zwrotnego odsyłania ich do nadawcy na co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w akcji.

 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody spowodowaną podaniem przez laureata nieprawidłowych danych.
 2. Niniejszy akcja nie jest w żaden sposób organizowana, sponsorowana, przeprowadzana ani popierana przez serwis Instagram ani z nim związany.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie akcji jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem akcji.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w akcji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia akcji, wyłonienia laureatów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania akcji, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono akcję.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2024 r. i obowiązuje do momentu ostatecznego zakończenia akcji.
 2. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. W czasie trwania akcji Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.mudii.com.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.

 

Twój koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty